notÍcies
publicacions
-
contactaR
links
col-laboracions
-
 
 
absislegal
   
 
   
   
 

Aquesta àrea està especialitzada en el tractament legal, judicial o extrajudicial, de tots aquells escenaris que guardin relació amb els membres integrants d'una família, ja siguin matrimoni o unió estable de parella, prestant especial atenció a tot allò que pugui afectar al menor.

Així mateix, és una àrea especialitzada en Dret Matrimonial Canònic, estant habilitats per actuar davant els Tribunals Eclesiàstics nacionals i el Tribunal de la Rota de Madrid.

En particular, l'àrea de Família i Canònic s'ocupa de les següents matèries:

Matrimonial

• Capitulacions prèvies o posteriors al matrimoni.

• Actes de constitució com a parella estable, amb previsió dels efectes de la ruptura.

• Separació o divorci, de mutu acord o contenciós.

• Execucions de sentències i altres resolucions judicials, en cas d'incompliment.

• Modificació dels efectes de resolucions judicials prèvies.

• Processos de reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres.

Família
• Incapacitacions i tuteles.

• Actuacions administratives davant el Registre Civil (canvi nom, cognoms, expedients matrimonials, etc.).

• Processos de filiació en reclamació o impugnació de la paternitat/maternitat.

• Successions: Redacció de testaments; acceptacions d'herències, de llegats, de legítimes (davant notari o reclamades judicialment); declaració judicial o notarial d'hereus.

• Adopcions.

• Processos d'oposició a resolucions administratives de menors declarats en desemparament.

Canònic

• Processos declaratius de nul·litat matrimonial canònica.

• Processos administratiu de dispensa per matrimoni rat i no consumat.

• Eficàcia civil de resolucions eclesiàstiques.

ÀREA DE FAMÍLIA I CANÒNIC