notÍcIes
publicacions
-
contactar
links
col-laboracions
-
 
 
 
 
absislegal absislegal
absislegal absislegal
absislegal absislegal
absislegal absislegal
 

• Assessorament, coordinació i tramitació de procediments administratius davant de l'Administració General de l'Estat, Administració Autonòmica, Administració Local, entitats, organismes públics, etc.

• Emissió d'Informes i Dictàmens sobre qüestions jurídiques controvertides.

• Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'Administració.

• Formulació de recursos administratius.

• Col•laboració i assessorament per a la constitució d'organismes autònoms, entitats públiques empresarials, fundacions públiques i societats mercantils de capital públic.

• Redacció de projectes de reglaments, ordenances.

• Funció pública local, autonòmica i estatal (en particular, docent)

• Tramitació i defensa de procediments sancionadors incoats per diferents administracions

 

Dret Administratiu general